İŞE ADANMIŞLIK ve BİLGİ PAYLAŞIMI ARASINDAKİ İLİŞKİDE MESLEKİ CANLILIĞIN ARACI, LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ


Creative Commons License

Baş M.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.1-23, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırmanın amacı işe adanmışlık ve bilgi paylaşımı arasındaki ilişkide mesleki canlılığın aracı ve bu aracılık ilişkisinde lider-üye etkileşiminin düzenleyici rolünü incelemektir. Bu amaçla, Erzincan’daki bir kamu kurumunda çalışan 396 personelden anket yöntemi kullanılarak veri elde edilmiştir. Bu veriler SPSS 22, AMOS 23 ve SPSS MACRO programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, işe adanmışlık ve bilgi paylaşımı arasında pozitif ilişkinin bulunduğu, bu ilişkide mesleki canlılığın aracı rolünün bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, durumsal aracılık kapsamında, işe adanmışlığın mesleki canlılık üzerinden bilgi paylaşımı üzerindeki dolaylı etkisinde lider-üye etkileşiminin düzenleyici rolünün bulunduğu ortaya konulmuştur.