DUYGUSAL BAĞLILIK VE BİREYSEL YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLGİPAYLAŞIMININ ARACI ROLÜ


Baş M., Ersarı G.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.2, pp.1134-1144, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the globalizing business world, organizations need the creative thoughts and ideas of their employees and information exchange within the organization in order to increase their competitive power. In order for organizations to meet this need, they first need to increase their employees' emotional commitment to the business, knowledge sharing and individual creativity. In this context, the emotional commitment of the employees to the organization, the sharing of information among the employees and the individual creativity of the employees are important for the organization in reaching the goals and objectives of the organization. The aim of this research is to examine whether information sharing has a mediating role in the relationship between emotional commitment and individual creativity. In this context, 244 people working in a private production facility operating in the province of Erzincan were surveyed and the surveys were analyzed using SPSS 22, AMOS 23 and SPSS MACRO package programs. As a result of the analysis, it has been determined that information sharing has a mediating role in the relationship between emotional commitment and individual creativity. It is expected that there is no research in the literature examining the mediating role of information sharing in the relationship between emotional commitment and individual creativity, and it is expected that this research will provide an important source and contribution to the literature. In addition, recommendations were made to sector managers and employees with the results obtained.
Küreselleşen iş dünyasında örgütler, rekabet gücünü artırabilmesi için çalışanlarının yaratıcı düşüncelerine ve fikirlerine, örgüt içi bilgi alışverişlerine ihtiyaç duymaktadır. Örgütler bu ihtiyacı karşılayabilmeleri için, önce çalışanlarının işletmeye olan duygusal bağlılıklarını elde edebilmesi gerekmektedir. Duygusal bağlılık, çalışanların örgüte psikolojik ve hissi olarak bağlanması şeklinde ifade edilebilir. Bireysel yaratıcılık, yeni ve faydalı düşünce, ürün ve prosedürün üretilmesi olarak tanımlanabilir. Bilgi paylaşımı ise, örgütte çalışanların yaptıkları işle veya görevle alakalı birbirleriyle bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları şeklinde tanımlanabilir. Bu bağlamda örgütün amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında çalışanların örgüte karşı duygusal bağlılığı, çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımı ve çalışanların bireysel yaratıcılığı örgüt için önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı duygusal bağlılık ile bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkide bilgi paylaşımın aracı rolü olup olmadığını incelemektir. Bu kapsamda Erzincan ilinde faaliyet gösteren özel bir üretim tesisinde çalışan 244 kişiye anket yapılmış ve anketler SPSS 22, AMOS 23 ve SPSS MACRO paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bilgi paylaşımının, duygusal bağlılık ve bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu tespit edilmiştir. Literatürde duygusal bağlılık ve bireysel yaratıcılık arasındaki ilişkide bilgi paylaşımının aracılık rolünü daha önce inceleyen bir araştırmaya rastlanılmaması, bu araştırmanın literatüre önemli bir kaynak ve katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlarla sektör yöneticilerine ve çalışanlarına tavsiyelerde bulunulmuştur.