Management and Importance of Volunteers in Disaster Relief


Öksüz M. K. , Kuyrukluyıldız N. , Toksoy M. S. , Tekay N. N.

3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey

Abstract

Afet gönüllüsü, topluma faydalı olmak amacıyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. Afet gönüllüleri farklı seviyelerde eğitim alıp afet öncesinde belirli bir bilgiye sahip olan kişilerin yanı sıra afet sonrasında spontane olarak yardım çalışmalarına katılan kişilerden de oluşmaktadır. Afetten sonraki ilk 72 saat hayat kurtarma açısından en kritik dönemdir. İlk 24 saatte ise, afetlere müdahalede çevresindeki yakınlarını veya afetzedeleri kurtarmak amacıyla daha önce bir eğitimi olmayan çok sayıda spontane gönüllü çalışmalara katılmaktadır. Afet gönüllülerinin yönetimi ulusal afet yönetiminin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle, afet öncesi, sırası ve sonrasında tüm gönüllülerin etkin ve verimli yönetiminin sağlanması afetin yıkıcı etkisini azaltmada son derece önemlidir.  

 

Bu çalışmada, afet yönetimde gönüllülerin rolü ve önemi üzerinde durularak, iletişimin ve iş birliğinin sürekli ve hızlı bir şekilde sağlanması ve sürdürülmesine yönelik bir yol haritası önerilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle literatürde az sayıda yer alan afet gönüllüleri ile ilgili çalışmalar incelenerek analiz edilmiştir. Daha sonra, farklı gönüllü türlerine göre sınıflandırma yapılarak bu gönüllülerin rolleri ve görevleri tartışılmıştır. Sonuç bölümünde ise afetlerde gönüllü yönetiminin verimli ve etkin kılınmasına ve afetlere karşı toplum dirençliğinin arttırılmasına yönelik öneriler sunulmaktadır.