Exploring the Empirical Linkages between Innovation, Economic Growth and Consumer Prices: Evidence from CPEC Countries


Creative Commons License

Balkar O. E., Çildir Ç.

International Academic Social Resources Journal, vol.6, no.32, pp.1901-1910, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted in order to investigate the empirical linkages between innovation, consumer prices and economic growth. China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Pakistan, which are in the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), were chosen as sample of the study. Annual Global Innovation Index Score (GIIS), Consumer Price Index Score (CPIS) and GDP per Capita (GDPPC) data of the relevant countries were accessed for the period from 2011 to 2020. Relevant data were evaluated with panel data methods.

The regression analysis of the study showed that GIIS has a positive effect on GDPPC. Similarly, it has been found that GDPPC has a positive effect on GIIS. However, it has been determined that CPIS has a negative effect on GDPPC. The causality analysis results showed that there is unidirectional causality from GDPPC to CPIS in the long and short term. However, a bidirectional causality relationship has been determined between GDPPC and GIIS in the short run.

Bu çalışma; inovasyon, tüketici fiyatları ve ekonomik büyüme arasındaki ampirik bağlantıları araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)’nda yer alan Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Pakistan ülkeleri, çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir. 2011 ile 2020 yılları arasındaki bir dönem için ilgili ülkelerin yıllık Global İnovasyon Endeksi Skoru (GIIS), Tüketici Fiyat Endeksi Skoru (CPIS) ve Kişi Başına GSYİH (GDPPC) verilerine erişilmiştir. İlgili veriler, panel veri yöntemleriyle değerlendirilmiştir.

Çalışmanın regresyon analizi, GIIS’ın GDPPC üzerinde pozitif yönde etkisi olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, GDPPC’nin GIIS üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu keşfedilmiştir. Ancak CPIS’ın GDPPC üzerinde negatif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik analizi sonuçları ise uzun ve kısa dönem vadede GDPPC’den CPIS’a tek yönlü nedenselliğin bulunduğunu göstermiştir. Bununla beraber kısa vadede ise GDPPC ile GIIS arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.