PERCEPTION OF DESTINATION IMAGE: THE CASE OF KEMALİYE-ERZİNCAN


Creative Commons License

Zengin B., Taş M.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.147-178, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this research is to determine the image perception of tourists visiting Kemaliye destination. The questionnaire technique was used to obtain data for this study, which was designed as quantitative research. For this purpose, data were collected from local tourists who visited Kemaliye between May 2018 and October 2018 with the help of a survey technique. In the analysis of the data obtained, frequency, validity and difference analyses were performed. As a result of the factor analysis, the destination image perception of the tourists is distributed into three factors: nature and culture, social environment, general infrastructure and touristic superstructure. Accordingly, the image perception of tourists was determined that Kemaliye is strong in nature, culture and social environmental factors, while it is weak in the general infrastructure and touristic superstructure factors. Also on factor dimensions; According to the results of the difference analysis made on variables such as gender, education, profession, age, tour type, their previous visit to Kemaliye and the region they live; No significant difference was detected only according to the age variable and the shape of the tour, and significant differences were detected concerning other variables.

Bu araştırmanın amacı, Kemaliye destinasyonunu ziyaret eden turistlerin imaj algısının tespit edilmesidir. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışma için verilerin elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Mayıs-Eylül 2018 tarihleri arasında Kemaliye’yi ziyaret eden yerli turistlerden anket tekniği yardımıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde; frekans, geçerlilik ve farklılık analizleri yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda turistlerin destinasyon imaj algısı; doğa ve kültür, sosyal çevre, genel alt yapı ve turistik üst yapı olmak üzere üç faktöre dağılmıştır. Buna göre turistlerin imaj algısı; Kemaliye’nin doğa ve kültür ve sosyal çevre faktörlerinde güçlü, genel alt yapı ve turistik üst yapı faktöründe ise zayıf şeklinde tespit edilmiştir. Ayrıca faktör boyutlarına; cinsiyet, eğitim, meslek, yaş, tur şekli, daha önce Kemaliye’ye gelme durumları ve yaşadıkları bölge gibi değişkenler üzerine yapılan, farklılık analizi sonuçlarına göre; sadece yaş değişkeni ve tur şekline göre anlamlı farklılık tespit edilmemiş ve diğer değişkenlere göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.