Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Branşa Göre Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi


Bahar H. H., Özen Y., Gülaçtı F.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.69-86, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aimed to determine students‟ preferred learning styles, academic achievement and to investigate whether there was a significant difference in students‟ preferred learning style and academic achievement level according to their program and gender. This study involved in 433 students from Erzincan Faculty of Education in the 2006-2007 academic year. Turkish version of Kolb Learning Style Inventory (LSI) was used to collect the data about student‟s learning style. The data about students‟ academic achievement were collected from Faculty records. The data that was obtained from LSI and Faculty records was analyzed using by t-test, ANOVA and chi-square techniques. The results show that academic achievement of female students was significantly higher than male students‟ and learning style do not differ significantly in relation to the gender. In addition, the level of academic achievement and learning style was found significantly different according to the enrolling teacher education program. The other findings showed that 43.6 % of the students were converger, 29.3 % of students were assimilator, 16.3 % of the students were accommodator, and 10.8 % of the students were diverger. There was not any difference between students‟ grade point average as to learning style.

Araştırmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve kayıtlı olunan programa göre öğrenme stillerini tespit etmek, akademik başarı durumlarının öğrenme stillerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırmaya 2006-2007 Akademik Yılında Erzincan Eğitim Fakültesine kayıtlı 443 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmış, öğrencilerin akademik başarı puanları fakülte kayıtlarından elde edilmiştir. Veri analiz sürecinde bağımsız örnek t-testi, tek yönlü varyans analizi ve ki kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, kız öğrencilerin akademik başarı ortalaması erkek öğrencilerin akademik başarı ortalamalarından daha yüksek bulunurken, öğrenme stillerinin cinsiyete göre farklı olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretmen yetiştirme programına göre akademik başarıları arasındaki fark anlamlı bulunmuş ve kayıtlı olunan programa göre öğrenme stillerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin en çok ayrıştıran (% 43.6), ikinci olarak özümseyen (% 29.3) öğrenme stilini tercih ettikleri, yerleştiren (% 16.3) ve değiştiren (% 10.8) öğrenme stilini tercih etme oranının daha düşük olduğu bulunmuştur. Yerleştiren, değiştiren, ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip öğrencilerin ağırlıklı not ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur.