COVİD-19 DÖNEMİNDE AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE KAYGI VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ


Seçer E., Sevinç D.

5. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2021, pp.20-30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20-30
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Kaygı, karşılaşılan çevresel ve psikolojik durumlara gösterilen duygusal tepkidir. Durumluk kaygı ise, bireyin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı gerginlik ve korku hissi uyandıran öznel kaygı durumudur. Belirsizliğe tahammülsüzlük, gelecekteki durumu tahmin edilemeyen olaylara olumsuz tepki verme yönündeki bir eğilim olarak ifade edilmektedir. Yaşam doyumu ise bireyin sahip olduğu ya da gelecekten beklediği olumlu olumsuz duygularını içeren ve bu durumlara karşı bilişsel değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı kaygı ve belirsizliklerin arttığı Covid-19 döneminde aktif spor yapan bireylerin durumluk kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin yaşam doyumlarına etkisini incelemektir.  Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu özel spor merkezinde aktif spor yapan 269 (91 kadın 178 erkek) gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla, “Kişisel Bilgi Formu”, “Durumluk Kaygı Ölçeği”, “Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12)” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde dağılım özellikleri belirlenip parametrik testlerin uygunluğu gözden geçirilerek ikili grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t testi, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadaki değişkenlerin cinsiyete ve branşa göre karşılaştırılmasında anlamlı bir fark olmadığı, Covid-19 hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların kaygı düzeylerinin olanlardan istatistiksel olarak yüksek olduğu, yaş ve gelir düzeyi arttıkça kaygı düzeyinin arttığı görülmektedir. Durumluk kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasında pozitif yönlü, durumluk kaygı ve yaşam doyumu arasında negatif yönlü, belirsizliğe tahammülsüzlük ve yaşam doyumu arasında da negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca durumluk kaygı ile belirsizliğe tahammülsüzlüğün yaşam doyumunun anlamlı yordayıcıları oldukları ve yaşam doyumunun %20’ sini açıkladıkları tespit edilmiştir.