SHORT PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN INDIVIDUALS DOING RECREATIONAL ACTIVITIES


Creative Commons License

Birinci M. C., Seçer E.

ULUSLARARASI TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 March 2022, pp.232-233

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232-233
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Recreation is the activities that individuals voluntarily do individually or in groups in order to protect/restore their physical and mental health in their spare time. Psychological resilience is defined as the resistance, adaptability and struggle power of individuals against crisis situations or stressful events. Sports, on the other hand, are an indispensable value of a healthy life and a very important variable in meeting both the mental and physical needs of individuals. It is seen that sports and recreation are phenomena in interaction, sports have an important place in the elimination of recreational activities, and lastly, the level of psychological resilience, in which recreation plays an important role in the spread of sports and the satisfaction of various emotions, is also among these emotions. From this point of view, the aim of this research is to examine the psychological resilience levels of individuals who do sports for recreational purposes in terms of various variables. A descriptive survey model has been used in the research. The study group of the research consists of 201 students studying at Erzincan Binali Yıldırım University and doing sports for recreational purposes. The "Personal Information Form" was used to determine the demographic information of the participants, and the "Short Psychological Resilience Scale" was used to determine the levels of resilience. The scales were filled out by the participants through the links created via "Google Forms". In the analysis of the data, by reviewing the suitability of the parametric tests, the independent sample t-test was used in the comparisons of two independent groups, and the Pearson correlation analysis was applied to determine the relationship between the variables. It has been determined that there is no statistically significant difference in the psychological resilience levels of individuals who do recreational sports according to gender and perceived income level (p>.05). It has been determined that there is a lowlevel positive linear relationship between the ages of the research group and their resilience levels (p<.05). When the results of the research have been examined, it has been seen that while the psychological resilience levels of individuals who do recreational sports do not differ significantly according to gender and perceived income level, there is a statistically significant relationship between age and psychological resilience levels. It has been determined that the level of psychological resilience increases as age increases.

Rekreasyon bireylerin boş zamanlarında fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak/geri kazanmak için gönüllü olarak bireysel ya da topluluklar halinde yaptıkları faaliyetlerdir. Psikolojik dayanıklılık ise, kriz durumları ya da stresli olaylara karşı bireylerin sergilediği direnç, uyum ve mücadele gücü olarak tanımlanmaktadır. Sporun ise sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir değeri, bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılamada oldukça önemli bir değişkeni olduğu görülmektedir. Spor ve rekreasyonun etkileşim halindeki olgular olduğu, rekreatif etkinliklerin giderilmesinde sporun önemli bir yeri olduğu son olarak da rekreasyonunda sporun yayılması ve çeşitli duyguların tatmininde önemli roller üstelendiği psikolojik dayanıklılık düzeyinin de bu duygular arasında olduğu görülmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı rekreatif amaçlı spor yapan bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören ve rekreatif amaçlı spor yapan 201 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ile psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek için “Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler katılımcılara “Google Formlar” aracılığı ile oluşturulan linkler üzerinden doldurtulmuştur. Verilerin analizinde parametrik testlerin uygunluğu gözden geçirilerek, bağımsız iki grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t testi, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Rekreatif amaçlı spor yapan bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinde cinsiyete ve algılanan gelir düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olamadığı tespit edilmiştir (p>.05). Araştırma grubunun yaşları ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<.05). Araştırma sonuçları incelendiğinde rekreatif amaçlı spor yapan bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri cinsiyet ve algılanan gelir düzeyine göre anlamlı farklılaşmazken, yaş ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yaş arttıkça psikolojik dayanıklılık düzeyinin arttığı tespit edilmiştir.