COVID-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi


Özer M., Çelik H., Bektaş O.

Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi/Journal of Life Long Nursing, vol.3, no.2, pp.102-127, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma, salgın döneminde uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yönteminin tarama deseninden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Akdeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinde Hemşirelik bölümü dördüncü sınıfta öğrenim gören 284 öğrenci oluşturmuştur. Literatürde mevcut olan “Hemşirelik Mesleği Öz-Yeterlilik Ölçeği (HMÖYÖ)” için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldıktan sonra, araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin HMÖYÖ puanlarının yüksek, hemşirelik mesleğine kendisini uygun hissedenlerin ve uzaktan eğitimlere daha sık katılan öğrencilerin HMÖYÖ toplam puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelik mesleği öncesi ve eğitim döneminde öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesine ve ileride daha fazla kullanılacak uzaktan eğitimin etkililiğinin ve kalitesinin artırılması gerekmektedir. Uygulamalı eğitimlerde kullanılacak uzaktan eğitim yönteminin geliştirilerek, öğrencinin aktif katılımını artırmasını önermekteyiz.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik; mesleki öz-yeterlik; öz-yeterlik; uzaktan eğitim; COVID-19.