Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nef’î Divanında Mitolojik Bir Hayvan OlanEjderhanın Kullanımı

I.Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 02 February 2019

Mazlûm’un Yûsuf u Züleyhâsı’nda Cinsellik

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.705-713 Creative Commons License

Alımlama Estetiği Işığında Kânî’nin Hirrenâmesi’ni Okuma Denemesi

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.417-423 Creative Commons License

Mersiyelerin Mizahî Eleştirisi Mersiye-i Gürbe

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.87

Nedim’in Berây-ı Sitâyiş-i Sadâbâd Adlı Kasidesine Metinlerarası Bir Yaklaşım

The Fourth International Congress of Turkology, Warszawa, Poland, 21 - 23 September 2016, pp.46 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Fuzuli’nin Pygmalion’u: Fiktif Âlem/Şiir Dünyası

in: Hacettepe Türkoloji 50. Yıl Armağanı, Nurtaç ERGÜN ATBAŞI,Koray ÜSTÜN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.397-412, 2021 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

DÂFİU'L-GUMÛM VE RÂFİU'L-HUMÛM (GAZÂLÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

GÜL Ü HÜSREV (TUTMACI)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

İBRET-NÂME (YETÎMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

LEYLÎ VÜ MECNÛN (HALÎL)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

RİSÂLE-İ GÜL Ü BÜLBÜL (ULVÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

EDHEM Ü HÜMÂ (SÂBİT)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

ŞÜTÜR Ü GÜRBE (SABÂYÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

KAHVE VÜ BÂDE (BORA GAZİ GİRAY HAN)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

KASÎDE-İ ŞÜTÜR Ü HÜCRE (SABÂYÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-2, 2022

MESNEVÎ (ŞEYHÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

DOLÂB (BORA GAZİ GİRAY HAN)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LEYLÂ VÜ MECNÛN (HAYÂLÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

TEZKİRE (ŞUHÛDÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

SÎ-NÂME (HÜMÂMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

HÜMÂYÛN-NÂME

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

[DÎVÂN] (VASFÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

DERE-NÂME

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

MANSÛR-NÂME (MÜRÎDÎ ?)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

ŞÂH U GEDÂ (AHMED

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

DÎVÂNÇE-İ İLÂHİYYÂT (RÛMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

HUSREV Ü ŞÎRÎN (AHMED)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

HADÎKA

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LEYLÎ VÜ MECNÛN (FİGÂNÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LETÂFET-NÂME (SEYDÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LEYLÂ VÜ MECNÛN (KADRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

KIRK ARMAĞAN (KEMÂL ÜMMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

KASÎDE-İ DERYÂ-YI EBRÂR (SABÂYÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

ESRÂR-NÂME (TEMENNÂYÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LEYLÂ VÜ MECNÛN (MAHVÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LEYLÂ VÜ MECNÛN (FİKRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

İRŞÂDÜ'L-ENÂM (RÛMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LEYLÂ VÜ MECNÛN (NEV’Î)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

DÎVÂNÇE (ES'AD)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

TA'BÎRNÂME (KARABAŞ VELÎ EFENDİ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

HUSREV Ü ŞÎRÎN (MAHVÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

NAHLİSTÂN (FAZLÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

AŞK-NÂME (RÛMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

KASÎDE-İ MİR'ÂT-I SAFÂ (SABÂYÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

ŞEHR-ENGÎZ (FİKRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

GÜLŞEN-İ EFKÂR (ŞÂNÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

LEYLÂ VÜ MECNÛN (MUHYÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2022

YÛSUF U ZÜLEYHÂ (YÛSUF)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

DÎVÂN (FİKRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

YÛSUF U ZÜLEYHÂ (ŞİKÂRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

YÛSUF U ZÜLEYHÂ (SELÂMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

YÛSUF U ZÜLEYHÂ (Nİ'METÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

ŞÜKÛFEZÂR (FİKRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

YÛSUF U ZÜLEYHÂ (KÂMÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

CÂM-I SÜHAN-GÛY (HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

VASİYYET-NÂME (HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

RÛHÜ’L-ERVÂH (AHMED-İ BÎCȂN)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

HURŞÎD Ü NÂHîD (FİKRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

LEYLÂ VÜ MECNÛN (ÖMRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

SÂKÎ-NÂME (SA’DÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

BEHRÂM U ZÜHRE (FİKRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

TEMSÎL-NÂME (FAHHÂRÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021

KISSA-İ İSKENDER (HAMZAVÎ)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1-1, 2021

VECHÎ, Mevlânâ Vechî

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

ENÎSÎ, Yol Kulu Beg Şamlu

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

HİMMETÎ, Himmetî-i İsfahânî

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

RAGMÎ, Kâsım Big

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

MEYLÎ,Mîrzâ Kulu

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

Hâdim

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

KELBÎ, Kelbî-i Zü'l-kadr

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

PÎRÎ, Pîrî Beg Döger

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

KİRÂMÎ, Dura Beg

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2017

Figârî, Murad Han

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2016

VÂHİDÎ, Şeyh 'Alî Vâhidî Efendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2015

VÂHİB

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

VÂSIF, Hamza Vâsıf Efendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâki

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

REBÎB, Vânîzâde Mustafa Rebîb Efendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

YAHYÂ,Esirci-zâde Şeyh Hâcı Yahyâ Efendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2014

Metrics

Publication

88

Open Access

5