Announcements & Documents

DİNLER TARİHİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İÇİN OKUMA LİSTESİ
Lecture Note
10/6/2021

Dinler Tarihi Yüksek Lisans-Doktora Okuma Listesi


1-Adem Özen, Yahudilikte İbadet, İstanbul: Ayışığı Yayınları, 2001.
2-Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta İbadet, İstanbul: Ayışığı Yayınları, 2004.
3-Ali Erbaş, Protestanlık, İnsan Yayınları.
4-Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri, Ankara: İSAM, 2014.
5-Ali İsra Güngör, Vatikan, Misyon ve Diyalog, Beriha Yayınları, Ankara.
6-Ali İsra Güngör, Cizvitler, Berihan Yayınları.
7-Ali Köse, Milenyum Tarikatleri, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.
8-Aziz Atiya, Doğu Hıristiyanlığı, DOZ Basım Yayın, 2005.
9-Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, İstanbul: Pınar Yayınları, 2001.
10-Baki Adam, Yahudilik Açısından Hıristiyanlık ve İslam, İstanbul: Pınar Yayınları.
11-Bekir Zakir Çoban, Geçmişten Günümüze Papalık, İstanbul: İnsan Yayınları, 2009.
12-Bilal Baş, Çölü Fethetmek, Geç Antikçağda Mısır Manastırları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2015.
13-Brian Morris, Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, İstanbul: İmge Yayınları, 2004.
14-Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012.
15-Bruce G. Trigger, Arkeolojik Düşünce Tarihi, Ankara: Eski Yeni Yayınları, 2014.
Yayınları.
16-Cemil Kutlutürk, Hint Kutsal Metinleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2015.
17-“Din”, DİA,
18-Edward Evans-Pritchard, İlkellerde Din, İstanbul: Öteki Yayınevi, 1999.
19-Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi (Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri), Fakülte Kitabevi, 2011.
20-Eric J. Sharpe, Dinler Tarihi, Tarihsel Bir Anlatı, çev. Fuat Aydın, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, Sakarya 2013.
21-Francis Dvornik, Konsiller Tarihi: İznik’ten II. Vatikan'a, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.
22-Fuat Aydın, Dinler Tarihi İncelemelerinde Çağdaş Yaklaşımlar /1945'ten Günümüze,: Eski Yeni Yayınları, Ankara 2013.
23-Fuat Aydın, Pavlus Hıristiyanlığına Giriş, Eski Yeni Yayınları, Ankara 2011.

24-Fuat Aydın, Hint Dini Düşüncesinde İnsanın Özgürlük Arayışı, Eski Yeni Yayınları, Ankara 2011.
25-Fuat Aydın, Batı İslam Algısının Arkeolojisi, Eski Yeni Yayınları, Ankara 2011.
26-Fuat Aydın, “Buda’nın Diğer Dinlere Bakışı”,

27-Hakan Olgun, Luther ve Reformu: Katolisizmi Protesto, Ankara: Fecr 2001.
28-Hakan Olgun, Tuz ve Işık, İstanbul: İnsan 2015.
29-Hakan Olgun, Sekülerliğin Teolojik Kurgusu Protestanlık, İstanbul: İz 2007.
30-Hans Jocahim Schoeps, Yahudi Hıristiyanlığı, İstanbul: İz yayınları, 2010.
31-Hıristiyanlık Tarihi, çev. Levent Kınran, Sibel Sel, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 2013.
32-Hüsamettin Arslan, Epistemik Cemaat, Paradigma Yayınları, İstanbul.
33-İsmail Taşpınar, Duvarın Öteki Yüzü, MÜİF. Vakfı Yayınları.
34-İsmail Taşpınar, Doğu Dinlerinde Hac İbadeti Hinduizm ve Budizm, Bilgi Kültür ve Sanat, İstanbul 2014.
35-James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, çev. Fuat Aydın, İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.
36-Joachim Wach, Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, İnsan Yayınları, İstanbul.
37-Joachim Wach, Dinler Tarihi : Bilimsel Bir Disiplin Olarak Kuruluşuna Teorik Bir Giriş, çev. Fuat Aydın, İstanbul: Ataç Yayınları, 2004.
38-Joseph Campbell, Batı Mitolojisi: Tanrı’nın Maskeleri III, İstanbul: İmge Yayınları, 2001.
39-Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi: Tanrı’nın Maskeleri II, İstanbul: İmge Yayınları, 2001.
40-Joseph Campbell, İlkel Mitoloji: Tanrı’nın Maskeleri I, İstanbul: İmge Yayınları, 2001.
41-Kadir Albayrak, Keldaniler ve Nasturiler, Ankara: Vadi Yayınları, 1997.
42-Karen Armstrong, İncil, İstanbul: Versus Kitap Yayınları, 2008.
43-Kemal Polat, Katolik Hıristiyanlıkta Azizlik ve Azizler, Salkım Sögüt Yayınevi, Ankara 2008.
44-Korhan Kaya, Budistlerin Kutsal Kitapları, İmge Yayınları, Ankara 1999.
45-Kürşat Demirci, Yahudi Mistisizmi veya Kabalacılık, inançlar ve tarih, ayışığı yayınları, İstanbul 2015.
46-Kürşat Demirci, Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak Ortodoksluğun Teolojisi, ayışığı yayınları, İstanbul.
47-Mehmet Alıcı, Kadim İran’da Din, Ayışığı yayınları, İstanbul.
48-Mahmut Aydın, Dinlerarası Diyalog&Mahiyet, İlkeler ve Tartışmalar, Pınar Yayınları, 2008.
49- Nuh Arslantaş, İslam dünyasında Samiriler: Osmanlı dönemine kada, İstanbul : İz Yayıncılık, 2008

50-Mahmut Aydın, Monologdan Diyaloğa : Çağdaş Hristiyan Düşüncesinde Hristiyan-Müslüman Diyaloğu, Ankara : Ankara Okulu Yayınları, 2001.
51-Mehmet Aydın (ed.), Dinler Tarihinde Metodoloji Denemeleri, Konya: Din Bilimleri Yayınları, 2003.
52-Mehmet Aydın, Müslümanların Diğer Dinlere Karşı Yazmış Olduğu Reddiyeler ve Tartışma Konuları, Ankara: TDV Yayınları, 2002.
53-Mehmet Bayraktar, Bir Hıristiyan Dogması: Teslis, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2012.
54-Mehmet Bayraktar, Üç Dinin Tarihi, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam, Say Yayınları, İstanbul.
55-Mehmet Sait Toprak, Talmud ve Hadis, Kabalcı Yayınları, 2012.
56-Milel ve Nihal dergisinde yayımlanan dinler tarihiyle ilişkili makaleler
57-Mircea Eliade, Dinler Tarihi Sözlüğü, çev. Ali Erbaş, İstanbul: İnsan Yayınları, 1997.
58-Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, çev. Lale Aslan, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003.
59-Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi I-I-III, çev. Ali Berktay, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2003.
60-Mircea Eliade, Şamanizm, İstanbul: İmge Yayınları, 2014.
61-Mirceal Eliade, Mitlerin Özellikleri, İstanbul: OM Yayınları, 2001.
62-Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyol Fonksiyonu, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2015.
63-Muhammet Tarakçı, Protestanlıkta Sakramentler, Ekin Yayınları, 2013.
64-Mustafa Alıcı, “Dinler Tarihinde Çağdaş Metodolojik Problemler”, İslami İlimlerde Metodoloji / Usul Meselesi II,  İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
65-Mustafa Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.
66-Mustafa Alıcı, Evrimci Politeizmden Devrimci Monoteizme, Rağbet Yayınları, İstanbul 2014.
67-Orhan Türkdoğan, Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, IQ Yayınları, İstanbul
68-Ömer Faruk Harman, Metin, Muhteva ve Kaynak Açısından Yahudi Kutsal Kitapları, İstanbul: 1988.
69-Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi, Pragmatizme Doğru, Küre Yayınları, İstanbul 2009.
70-Rafaella, Pettazoni, Tanrı’ya Dair, İstanbul: İz Yayıncılık, 2003.
71-Richard E. Rubenstein, İsa Nasıl Tanrı Oldu?, İstanbul: Gelenek Yayınları, 2004.
72-Lavinia Cohn - Sherbok, Dan Cohn, Yahudiliğin Kısa Tarihi, çev. Bilal Baş, İz Yayınları, İstanbul.
73-Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, Ankara: İSAM Yayınları, 2013.
74-Salime Leyla Gürkan, İslami Araştırmalar Dergisindeki makaleleri.
75-Sevinç Arslanova, Kutsal Sinod’dan Rus Ortodoks Kilisesine, İstanbul: IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, 2006.
76-Şinasi Gündüz (ed.), Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007 (Özellikle Hıristiyan mezhepleri kısmı).
77-Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara: Vadi 1998.
78-Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, Ankara: İSAM Yayınları, 2006.
79-Şinasi Gündüz, Son Gnostikler, Sâbîler, Vadi Yayınları, Ankara.
80-Şinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2001.
81-Şinasi Gündüz, Küresel sorunlar ve din, Ankara: Ankara Okulu 2005.
82-Şehristani, el-Milel ve’n-nihal, çev. Mustafa Öz, Yazmalar Genel Müdürlüğü.
83-Thomas Michael, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş, Dinler Tarihine Katkı, Orhan Basımevi, İstanbul 1992.
84-Turhan Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık: Doğu’da İsa Doktrininin Siyasi ve Entelektüel Tarihi, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2009.
85-William Paden, Kutsalın Yorumu, Abdurrahman Kurt, Sentez Yayınları, Bursa 2008.
86-Yusuf Basalel (derleyen), Yahudilikte kavram ve değerler, İstanbul: Gözlem2001.

Kuran-ı Kerim'e göre Hz Meryem
Lecture Note
4/6/2017