Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.12, ss.237-254, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.17, ss.297-313, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALANÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VEKAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Business Management Studies: An International Journal, cilt.6, ss.332-344, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Kurumlarında İç Denetim FaaliyetlerininYürütülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti:Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, ss.67-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KAMU SEKTÖRÜNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM YAKLAŞIMI: KAMU İÇ DENETÇİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.1087-1104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denetimde Bilgi Teknoloji Ürünleri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli(TKM) İle Araştırılması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.43-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, ss.261-276, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GELECEĞİN İÇ DENETİM YAKLAŞIMI: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ÜSTLENEN DENETİM ANLAYIŞI

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.63

İÇ DENETİM ALANINDAKİ GELİŞMELERİN AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.160

BAĞIMSIZ DENETİM VE ADLİ MUHASEBE AÇISINDAN KANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2018, ss.66

MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMEYAKLAŞIMLARI VE ÖĞRETİM MATERYALLERİNE BAKIŞAÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 17 Aralık 2017, ss.73

İÇ DENETİM FAALİYETLERİNDE KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI (İÇDEN) KULLANIMININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (TKM) İLE ARAŞTIRILMASI

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 17 Aralık 2017, ss.25

Kitap & Kitap Bölümleri

EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ

mali tablolar analizi, , Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

Rücu İşlemleri ve Muhasebesi

sigorta muhasebesi, Bekir Elmas, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

SOVTAJ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

sigorta muhasebesi, Bekir Elmas, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

maliyet muhasebesine giriş

maliyet muhasebesi I, , Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

tazminat muhasebesi

sigorta muhasebesi, Bekir Elmas, Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2017

İç Denetim Faaliyetlerinde Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanımının TeknolojiKabul Modeli İle Araştırılması

PROF. DR. FEHMİ YILDIZ ANISINAMUHASEBE FİNANS VE DENETİMDE GÜNCEL KONULAR 2017, ÇALIYURT, Kıymet Tunca,GÜNAY, Süleyman Gökhan, Editör, Trakya Üniversitesi Yayın No:191, Edirne, ss.296-320, 2017