SANSA BOĞAZI (TÜRKĠYE) TROMBIDIOID VE ERYTHRAEOID AKAR (ACARI: PROSTIGMATA) FAUNASI


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erzincan Binali Yildirim University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Evren Buğa

Supervisor: Sevgi Sevsay

Abstract:

Bu çalıĢmada, 2018-2019 yılları arasında Tunceli ilini de kapsayan, Sansa Boğazı ve çevresinin trombidioid ve erythraeoid akarları değerlendirilmiĢtir. 9 familyaya ait 39 tür (34 trombidioid, 5 erythraeoid) tespit edilmiĢtir. Bu türlerden; Diplothrombium tunceliensis sp. nov., Diplothrombium sansaensis sp. nov., bilim dünyası için yeni tür olarak verilmiĢtir. Trombidioid akarlardan Centrothrombium hadroseta Newell, 1957, Diplothrombium longipalpe (Berlese, 1887), D. rackae Wohltmann vd. 2004, D. zbigniewi Haitlinger 2001, Atractothrombium fusicomum (Berlese, 1910), Nothrotrombidium otiorum (Berlese, 1902), Allothrombium adustum Oudemans, 1905, türleri ile erythraeoid akarlardan Fessonia spp., Smaris sp. türleri Türkiye faunası için yeni kayıt olarak bulunmuĢtur. C. hadroseta, Valgothrombium confusum (Berlese, 1910), V. major (Halbert, 1920), A. adustum, A. incarnatum Oudemans, 1905, türlerinin larvaları ilk kez bu çalıĢmada tanımlanarak bilim dünyasına katkı sağlanmıĢtır. Ayrıca Trombellidae Thor, 1935 ve Smaridiidae Vitzhum, 1929 familyaları Türkiye‟den ilk defa verilmiĢtir. Diğer 31 tür ise araĢtırma alanından ilk kez kaydedilmiĢtir. Erythraeoid akarların sadece laboratuvar ortamında yumurtlatılarak larvası elde edilenlen taksonları, cins seviyesinde değerlendirilmiĢtir. Bilim dünyası için yeni olan türlerin özgün Ģekilleri çizilmiĢ, tanımları ve morfolojik ölçümleri yapılmıĢtır. Türkiye için yeni kayıt olan türlerin kısa tanımları yapılarak önemli karakterlerinin mikroskop görüntüleri verilmiĢtir. TeĢhis edilen tüm türlerin yaĢama alanları ile Türkiye ve Dünya‟daki yayılıĢları verilerek familya ve cins düzeyinde teĢhis anahtarları düzenlenmiĢtir.